یکی از چشم اندازهای گسترش گروه های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه نیشابور، گروه مهندسی مکاترونیک بوده است که با پیگیری های دلسوزانه مسئولین و همچنین جذب اساتید مجرب در مهرماه 97 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. این گروه در حال حاضر دارای دو عضو هیئت علمی با مرتبه علمی دانشیاری در گروه مهندسی مکانیک و چهار عضو هیئت علمی همکار با تحصیلات تکمیلی با مرتبه استادیاری در سایر گروه های مهندسی می باشد.