گروه مهندسی برق دانشگاه نیشابور در سال 1393 رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در سال های بعد با افزایش تعداد دانشجویان و جذب اعضای هیات علمی مجرب و نمونه، گروه مهندسی برق به طور چشمگیری فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داد و ماحصل آن موفقیت هایی همچون کسب مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک خیام، ثبت مقاله های ISI دانشجویی و ... می باشد و در حال حاضر این رشته یکی از پر چمعیت ترین رشته های کارشناسی دانشگاه نیشابور می باشد. شایان ذکر است که دروس هر چهار گرایش مقطع کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات) ارائه می شود و دانشجویان در پایان نیم سال پنجم بر اساس اولویت بندی خود دانشجو و مدیریت گروه مربوطه، تعیین گرایش می شوند. آزمایشگاه های گروه مهندسی برق، مشتمل بر 24 آزمایشگاه، به دو صورت آموزشی و پژوهشی تجهیز شده اند.