گروه مهندسی برق دانشگاه نیشابور با جذب دو هیئت علمی نخبه و پذیرش دانشجو در سال 1393 رسما فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود. در سال های بعد با افزایش تعداد دانشجویان و جذب اساتید مجرب و نمونه، گروه مهندسی برق به طور چشمگیری فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را گسترش داد و ماحصل آن موفقیت هایی همچون کسب مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک خیام، ثبت مقاله های ISI دانشجویی و ... می باشد و در حال حاضر این رشته یکی از پر چمعیت ترین رشته های کارشناسی دانشگاه نیشابور می باشد. شایان ذکر است که دروس هر چهار گرایش مقطع کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات)ارائه می شود و دانشجویان در پایان نیم سال پنجم بر اساس اولویت بندی خود دانشجو و مدیریت گروه مربوطه، تعیین گرایش می شوند.

آزمایشگاه های  گروه مهندسی برق به دو صورت آموزشی و پژوهشی تجهیز شده اند و مشتمل بر 24 آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی مشترک چهار گرایش و تخصصی گرایش ها و رباتیک چند مقیاسی می باشند.